Biểu giá điện

Quyết định thay đổi giá bán điện năm 2011

Thứ sáu, 4/3/2011 | 09:17 GMT+7
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">Từ ngày 1/3/2011, giá bán điện năm 2011 được điều chỉnh lại theo Quyết định số 268/QĐ-TTg và 269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 05/2011/TT-BCT của Bộ Công thương. Trang tin điện tử ngành điện xin giới thiệu đến Quý độc giả các văn bản có liên quan về việc điều chỉnh giá bán điện năm 2011. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p> <table height="50" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center" width="100%" style=""> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p style="text-align: justify;">&#160;</p> <span style="font-size: small;"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;">Quyết định 268/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Biểu giá bán lẻ điện</span></p> </span> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> </td> <td><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=1Nv9It4DSV4%3d&amp;tabid=61&amp;language=vi-VN"><span style="font-size: small;">Xem</span></a></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p>&#160;</p> <span style="font-size: small;"> <p><span style="font-family: Arial;">Quyết định 269/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2011</span></p> </span> <p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> </td> <td><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=vndjptpiTYE%3d&amp;tabid=61&amp;language=vi-VN"><span style="font-size: small;">Xem</span></a></td> </tr> <tr> <td> <p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p>&#160;</p> <span style="font-size: small;"> <p><span style="font-family: Arial;">Thông tư 05/2011/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện </span></p> </span> <p>&#160;</p> <span style="font-size: small;"> <p><em><span style="font-family: Arial;">(Biểu giá bán điện cụ thể xem tại Chương 2)</span></em></p> </span> <p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> </td> <td><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=b_-Ggsdb6V4%3d&amp;tabid=61&amp;language=vi-VN"><span style="font-size: small;">Xem</span></a></td> </tr> </tbody> </table> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p><span style="font-size: small;">&#160;</span></p> <p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <br /> </span></span></p>