Đấu thầu

Gói thầu số 19/2023: Thiết bị lưu trữ dữ liệu

Thứ hai, 2/10/2023 | 15:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB cho công trình Kiện toàn hệ thống mạng VTDR theo tiêu chí N-1 phục vụ ĐHSX tại Công ty Điện lực Đồng Tháp

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Mã TBMT: IB2300249721

Nguồn vốn: KHCB và vay tín dụng thương mại năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Ngày đăng tải: 02/10/2023 08:34

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/10/2023 08:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong