Tin trong nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Thứ hai, 16/1/2023 | 13:54 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 45/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2023 về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình điều tiết lũ xuống hạ du năm 2022.


Ban hành kèm theo Quyết định 45 là danh mục giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu 667 hồ chứa, đập dâng của 600 công trình thủy lợi, thủy điện. Trong đó công trình thủy điện gồm 632 hồ chứa, đập dâng của 567 công trình; Công trình thủy lợi gồm 35 hồ chứa, đập dâng của 33 công trình. 
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Cục Quản lý tài nguyên nước kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định. Định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 hằng năm. 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 07 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện. 

Kim Thái