Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc (Thanh Hóa)

Thứ sáu, 31/5/2024 | 21:54 GMT+7
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 2196/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc.

 Phối cảnh Trạm biến áp 220kV Hậu Lộc.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có trụ sở số 18 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. 

Mục tiêu của dự án nhằm: Tăng cường khả năng đáp ứng yêu cầu phụ tải khu vực vùng 1 - tỉnh Thanh Hoá, giúp truyền tải công suất từ nguồn điện tới các khu vực phụ tải; Hỗ trợ, giảm tải cho các trạm biến áp 220kV Bỉm Sơn, Thanh Hoá; Tăng cường liên kết hệ thống điện khu vực, nâng cao độ an toàn, tin cậy và ổn định khi vận hành hệ thống điện khu vực và Quốc gia; Hạn chế đáng kể tổn thất công suất trong lưới truyền tải. 

Dự án có quy mô: Xây dựng mới trạm biến áp 220kV Hậu Lộc với một số hạng mục công trình chính như sau: Nhà điều khiển trung tâm, nhà thường trực bảo vệ, nhà nghỉ ca vận hành, nhà trạm bơm, đường dây 35kV dài khoảng 0,7 km đấu nối với lưới điện địa phương cấp điện tự dùng cho trạm và các thiết bị, công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác. 

Dự án do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 1 thiết kế và Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành sau khi hoàn thành. Tổng vốn đầu tư khoảng 428,95 tỷ đồng; Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Địa điểm thực hiện dự án xã Lộc Sơn, huyện Hậu Lộc. 

Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động trong thời gian 18 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước bàn giao đất. Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật nếu nhà đầu tư thực hiện đúng với hồ sơ đăng ký, đáp ứng đủ các điều kiện liên quan theo quy định. 

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu tính toán tại hồ sơ dự án và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; về hiệu quả đầu tư dự án; hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức triển khai lập, thẩm định dự án, thiết kế theo đúng quy định; trong đó phải rà soát, xác định chính xác tổng mức đầu tư dự án đúng định mức kinh tế - kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng theo quy định hiện hành; Trình cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, phê duyệt phương án huy động vốn theo quy định; Chịu trách nhiệm bố trí đủ vốn chủ sở hữu và vốn vay để bảo đảm thực hiện dự án theo đúng tiến độ; chỉ được thực hiện các dự án khác trong kế hoạch khi đủ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định;

Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở NN&PTNT, UBND huyện Hậu Lộc và các đơn vị liên quan, tổ chức khảo sát, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cụ thể để điều chỉnh hướng tuyến (nếu cần thiết), chuẩn xác vị trí xây dựng và chiều cao cột điện, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, giao thông đường thủy nội địa, công trình thủy lợi, đê điều, di tích lịch sử; thực hiện các thủ tục thỏa thuận giao chéo trên không hoặc chấp thuận xây dựng cột đường dây trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, luồng đường thủy, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lập hồ sơ xin chuyển 4 mục đích sử dụng đất, hồ sơ thuê đất và tham mưu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất; quyết định cho thuê đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Hướng dẫn, hỗ trợ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục lập hồ sơ môi trường của dự án theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; thực hiện tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước, khoáng sản (nếu có) trong quá trình triển khai dự án. 

Sở Công Thương phối hợp và hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ dự án cũng như việc lựa chọn công nghệ dây dẫn, cách điện phụ kiện... trong bước lập dự án, bảo đảm an toàn, phát huy tối đa vai trò, hiệu quả đầu tư dự án và phù hợp mục đích truyền tải trong hệ thống điện quốc gia; phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia thực hiện thủ tục, thẩm định, phê duyệt dự án theo đúng quy định của pháp luật. - Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác theo quy định của pháp luật.

Giao UBND huyện Hậu Lộc cập nhật dự án vào điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Lộc Sơn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tính thống nhất với Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo UBND xã Lộc Sơn quản lý nguyên trạng, không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất. 

Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Hậu Lộc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan có liên quan về tính chính xác, phù hợp của nội dung tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến và các điều kiện theo quy định (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan đến dự án nêu trên nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến); đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến dự án trên theo quy định của pháp luật.

Lê Linh