EVN thông báo tuyển dụng cho các Ban thuộc cơ quan EVN

Thứ hai, 20/12/2021 | 10:29 GMT+7
EVN có nhu cầu tuyển dụng lao động cho các Ban thuộc Cơ quan EVN, cụ thể như sau:
 
 
1) Ban Chiến lược phát triển
 
Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Khoa học công nghệ.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Hệ thống điện/Kỹ thuật điện/Kỹ thuật điện tử/Công nghệ thông tin.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45.
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Chiến lược Kinh tế Tài chính và Quản trị rủi ro.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên hệ chính quy (full time) tại quốc gia sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức, chuyên ngành kinh tế/tài chính.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các Tổng công ty thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam từ 01 năm trở lên tại vị trí công việc có tính bao quát, tổng hợp.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
2) Ban Quản lý đầu tư
 
Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn.
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Nhiệt điện
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 02 (Hai)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh, Nhiệt Lạnh.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế nhà máy/Thẩm định dự án/Quản lý dự án hoặc Vận hành Nhà máy nhiệt điện.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Xây dựng
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên chuyên ngành Xây dựng.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế/Thẩm tra công trình điện phần xây dựng.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
c. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Đầu tư Lưới điện
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy từ loại khá trở lên các chuyên ngành Hệ thống điện.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có thời gian công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam hoặc các đơn vị khác thuộc lĩnh vực hoạt động tương đương từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm công việc Thiết kế công trình lưới điện/Thẩm tra công trình Lưới điện truyền tải.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
3) Ban Pháp chế
 
Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn.
 
a. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Hợp đồng, thỏa thuận có yếu tố nước ngoài.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy từ loại khá trở lên các chuyên ngành Luật kinh tế/thương mại/quốc tế.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
b. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế về Quản trị nội bộ
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học công lập hệ chính quy từ loại khá trở lên các chuyên ngành Luật kinh tế/thương mại/dân sự/quốc tế.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: A2 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
4) Ban Quản lý Đầu tư vốn
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và bên ngoài Tập đoàn.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý vốn, cổ phần hóa và thoái vốn.
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật/Kinh tế/Tài chính/ Kế toán.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên, trong đó, có ít nhất 01 năm làm về lĩnh vực chuyên môn tương tự.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45 
 
5) Ban Quản lý Xây dựng
 
-  Đối tượng tuyển dụng: Cán bộ, người lao động đang công tác tại các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
 
-  Số lượng cần tuyển dụng: 01 (Một)
 
-  Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý xây dựng các dự án xây dựng nguồn điện.
 
-  Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành về nhiệt công nghệp (nhiệt nóng) hoặc hệ thống điện.
 
-  Trình độ Ngoại ngữ tiếng Anh: B1 theo khung năng lực 06 Bậc hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc đạt điểm TOEIC/IELTS/TOEFL tương đương.
 
-  Kinh nghiệm công tác: Có kinh nghiệm công tác từ 04 năm trở lên tại các Ban Quản lý dự án, trong đó, có ít nhất 01 năm làm việc về lĩnh vực quản lý dự án nhiệt điện.
 
-  Độ tuổi: Không quá 45
 
II. NỘI DUNG THI TUYỂN
 
Các ứng viên đạt yêu cầu về hồ sơ, tham gia thi tuyển phải thực hiện 05 môn thi/phần thi bắt buộc gồm: Chỉ số thông minh (IQ), Ngoại ngữ tiếng Anh (NNTA), Chuyên môn nghiệp vụ (CMNV), Tin học văn phòng (THVP) và Phỏng vấn:
 
- Vòng 1: Thi IQ và NNTA.
 
- Vòng 2: Thi CMNV (Thi viết) và THVP. Các ứng viên phải có kết quả thi IQ, NNTA đạt yêu cầu theo Thông báo tuyển dụng mới được tham gia thi tuyển Vòng 2.
 
- Vòng 3: Phỏng vấn trực tiếp các ứng viên có kết quả thi tuyển Vòng 2 đạt yêu cầu theo quy định.
 
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN 
 
• Hình thức nộp hồ sơ:
 
- EVN nhận hồ sơ trực tiếp và ký biên bản giao nhận hồ sơ với các ứng viên.
 
- Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Phòng 29.04 Tháp A Tòa nhà EVN - số 11 Phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
 
• Yêu cầu đối với hồ sơ dự tuyển:
 
Hồ sơ dự tuyển ghi rõ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để liên lạc, gồm:
 
- Sơ yếu lý lịch rõ ràng, đầy đủ thông tin nhân thân, quá trình học tập, công tác (bản chính), có dán Ảnh (4x6), xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và các chứng chỉ liên quan (nếu có); giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Riêng bằng tốt nghiệp sẽ được Ban TC&NS đối chiếu với bản gốc nếu ứng viên trúng tuyển.
 
- Giấy chứng nhận sức khỏe loại 3 trở lên (theo quy định của Bộ Y tế) do bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp (có giá trị trong vòng 06 tháng).
 
- Đơn ứng tuyển ghi rõ vị trí dự tuyển, quá trình học tập, công tác, năng lực...
 
- 02 Ảnh 4x6 (chụp không quá 06 tháng).
 
Cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong hồ sơ đã khai.
 
• Thời gian nhận hồ sơ: 04/01 - 06/01/2022
 
Thời gian thi tuyển: Dự kiến trung tuần tháng 01/2022.
 
IV. QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN
 
Hợp đồng lao động, lương và các chế độ được hưởng đối với ứng viên trúng tuyển: theo các quy định hiện hành của Nhà nước và EVN; đối với ứng viên công tác tại đơn vị ngoài Tập đoàn nếu trúng tuyển, EVN sẽ ký hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, sau 01 năm sẽ xem xét ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
 
Ban TCNS EVN