Đấu thầu

Gói thầu 07/2023/ĐTXD/GT-01: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Thứ hai, 18/9/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị lắp đặt bộ giám sát và điều khiển từ xa cho tủ RMU và lắp đặt thay thế các bộ CDPT bằng các bộ LBS có chức năng giám sát và điều khiển xa trên lưới Điện trung áp địa bàn Huyện Thạch Thất

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THẠCH THẤT

Mã TBMT: IB2300204544

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 10:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 25/09/2023 14:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong