Đấu thầu

Gói thầu 22DCSX-G79: Cung cấp thiết bị vệ sinh Hotline

Thứ hai, 16/1/2023 | 14:07 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chương trình mua sắm trang thiết bị phục vụ SXKD năm 2023

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2200105164

Nguồn vốn: Vay TM và KHCB

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 11:08

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/02/2023 09:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 168 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 20.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong