Đấu thầu

Gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Yên Bái

Thứ hai, 27/5/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD đợt 1 năm 2024 của Công ty Điện lực Yên Bái

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC YÊN BÁI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400133154

Nguồn vốn: Vốn SXKD do EVNNPC cấp

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 25/05/2024 11:14

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/06/2024 14:15

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 180 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 100.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong