Đấu thầu

Gói thầu TV02: Thẩm tra BCKTKT

Thứ hai, 30/1/2023 | 08:30 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Giảm sự cố đường dây 110kV khu vực Lai Châu

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC LAI CHÂU - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300008225

Nguồn vốn: Vốn vay TDTM & KHCB của NPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 30/01/2023 16:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 30 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong