Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị hệ thống CSDL Oracle hợp nhất

Thứ ba, 7/2/2023 | 08:25 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị hệ thống CSDL Oracle hợp nhất

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300014238

Nguồn vốn: Vốn Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 07/02/2023 08:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 27/02/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 400.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong