Đấu thầu

Gói thầu: Trang bị vật tư lắp đặt kim thu sét trên cột đường dây 220kV thuộc cung đoạn đội TTĐ Mỹ Tho quản lý

Thứ sáu, 19/4/2024 | 08:55 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị vật tư lắp đặt kim thu sét trên cột đường dây 220kV thuộc cung đoạn đội TTĐ Mỹ Tho quản lý

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4

Mã TBMT: IB2400087784

Nguồn vốn: chi phí sản xuất năm 2024

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/04/2024 08:32

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/04/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.015.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong