Đấu thầu

Gói thầu: Xây dựng “Diễn đàn đổi mới sáng tạo của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh”

Thứ hai, 20/11/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng “Diễn đàn đổi mới sáng tạo của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh”

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300313866

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/11/2023 08:12

Thời điểm đóng/mở thầu: 07/12/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong