Đấu thầu

Gói thầu. Xây lắp

Thứ hai, 27/11/2023 | 15:40 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: SCL các nhánh đường dây trung áp và các TBA lưới điện Thủy Nguyên

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC HẢI PHÒNG

Mã TBMT: IB2300319313

Nguồn vốn: Vốn SCL

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 15:39

Thời điểm đóng/mở thầu: 08/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong