Đấu thầu

Gói thầu số 17/2023 “Mua sắm hệ thống thiết bị kiểm tra tấm pin NLMT”

Thứ tư, 24/5/2023 | 11:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trang bị hệ thống thiết bị kiểm tra tấm pin NLMT

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã TBMT: IB2300079627

Nguồn vốn: Vốn KHCB

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2023 08:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 05/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong