Đấu thầu

Gói thầu số 3 (TV-02): "Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành"

Thứ năm, 1/6/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chuyển đổi giao thức kết nối Scada từ chuẩn IEC60870-5-101 sang IEC60870-5-104 và Hotline VoIP cho các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 2" phạm vi đầu tư: Cơ quan EVNGENCO2 và các đơn vị hạch toán phụ thuộc

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG TÂM ĐIỆN LỰC Ô MÔN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã TBMT: IB2300056720

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 01/06/2023 08:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/06/2023 14:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 1 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong