Tin trong nước

Thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án quan trọng quốc gia về năng lượng

Thứ sáu, 5/1/2024 | 14:18 GMT+7
Bộ Công Thương vừa có Quyết định thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Điện khí LNG là một trong những dự án trọng điểm. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Văn phòng Ban chỉ đạo thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc Ban chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng; làm đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương liên quan. Cùng với đó là giúp Ban chỉ đạo trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi, điều hòa, phối hợp và đôn đốc việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng có nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể: Là đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ban chỉ đạo; Đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng và đề xuất điều chỉnh danh mục hàng năm (nếu cần thiết). Tổng hợp các báo cáo và đề xuất giải pháp về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục các chương trình, công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.

Theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình tiến độ thực hiện công việc, phát hiện những vấn đề vướng mắc của các chương trình, công trình, dự án trong danh mục để báo cáo và đề xuất các giải pháp để Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các chỉ đạo của Ban chỉ đạo; Tham mưu, giúp việc Bộ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban Thường trực và Thứ trưởng Bộ Công Thương, Ủy viên Thường trực trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng ban Thường trực và Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo; Thừa lệnh Trưởng ban, Phó trưởng ban Thường trực để liên hệ, phối hợp công việc với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục; Phối hợp với Tổ Thư ký giúp việc Ban chỉ đạo, các bộ, ngành, tập đoàn, địa phương liên quan, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu và các vấn đề đưa ra thảo luận tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo và dự thảo kết luận các cuộc họp của Ban chỉ đạo.

Đồng thời, lập kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; lập báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện các chương trình, công trình, dự án trong danh mục, trình Ban chỉ đạo; Được trực tiếp làm việc với các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu và được đề nghị các tập đoàn, chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn, nhà thầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, công trình, dự án, làm căn cứ báo cáo Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và phải sử dụng, lưu trữ thông tin, tài liệu được cung cấp theo đúng quy định; Lập dự toán chi chí cho hoạt động của Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng để tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công Thương; Quản lý, lưu trữ đầy đủ các hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo và Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng theo đúng quy định.

Lập kế hoạch để Thường trực Ban chỉ đạo đi kiểm tra, làm việc tại các địa phương, công trường, hoặc xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc tại địa phương, công trường, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo xem xét. Giao Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng tổ chức khảo sát thực tế, làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổng hợp các vấn đề phát sinh, đề xuất kiến nghị, báo cáo Trưởng ban và Thường trực Ban chỉ đạo xem xét, chỉ đạo; và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo, Thường trực Ban chỉ đạo và lãnh đạo Bộ Công Thương phân công.

Theo Quyết định này, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng được thừa lệnh Phó trưởng ban thường trực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó trưởng ban thường trực khi được ủy quyền và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền.

Link gốc

Theo: Báo Công Thương