Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng lao động năm 2022

Thứ hai, 29/8/2022 | 09:41 GMT+7
Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty Điện lực TP.HCM thông báo tuyển dụng lao động năm 2022 như sau:
 
I. VỊ TRÍ CÔNG VIỆC, SỐ LƯỢNG, YÊU CẦU TUYỀN DỤNG
 
1. Kỹ sư Hệ thống điện, Kỹ thuật điện hoặc ngành tương đương (27 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực hệ thống điện.
 
- Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.
 
- Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác vận hành, thiết kế, thi công công trình thuộc hệ thống điện được giao quản lý.
 
- Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với quy định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
 
b) Yêu cầu:
 
- Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành hệ thống điện;
 
- Hiểu biết về công nghệ sản xuất – truyền tải và cung ứng điện công nghiệp;
 
- Nắm được các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật trong vận hành, xây dựng, sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống điện;
 
- Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hệ thống điện, kỹ thuật điện.
 
2. Kỹ sư Công nghệ thông tin (08 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Phân tích, thiết kế, xây dựng phần mềm phục vụ sản xuất và quản lý của đơn vị.
 
- Xây dựng, thực hiện phương án kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
- Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
 
- Xây dựng tài liệu, quy trình thao tác, vận hành, hướng dẫn sử dụng hệ thống.
 
- Bảo trì, hỗ trợ vận hành các phần mềm.
 
b) Yêu cầu:
 
- Nắm chắc kiến thức về lập trình trên nền tảng .NET hoặc java.
 
- Thành thạo SQL hoặc PL/SQL.
 
- Hiểu biết tốt về các cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server hoặc Oracle.
 
- Sáng tạo, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc.
 
- Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển phần mềm trên các hệ điều hành Android, iOS; kinh nghiệm phát triển, quản lý đội nhóm.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin.
 
3. Kỹ sư Xây dựng (Điện) (05 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện công việc được giao nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình;
 
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thi công, giám sát thi công đã được phê duyệt;
 
- Phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế, thi công và đề xuất biện pháp giải quyết thuộc phạm vi quyền hạn của mình;
 
- Tính toán, kiểm soát được dự toán công trình theo bản vẽ thiết kế;
 
- Bảo trì, bảo dưỡng phần kết cấu kiến trúc tòa nhà.
 
- Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp (nhà trạm, bê tông móng trụ, mương cáp).
 
- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu phần xây dựng trong công trình.
 
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
 
- Trực tiếp hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học kỹ thuật, đề xuất các biện pháp cải tiến công tác thuộc lĩnh vực xây dựng;
 
- Có quyền phát hiện, đề nghị điều chỉnh hoặc đình chỉ trong phạm vi quyền hạn được giao các hoạt động kỹ thuật trái với quy định hiện hành của quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định của mình.
 
b) Yêu cầu:
 
- Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành xây dựng công trình; có kiến thức hiểu biết về một số lĩnh vực kỹ thuật liên quan;
 
- Có hiểu biết các đặc thù công trình điện liên quan đến công tác;
 
- Nắm chắc nghiệp vụ quản lý kỹ thuật trong xây dựng công nghiệp và tổ chức triển khai thực hiện kỹ thuật tại đơn vị;
 
- Nắm được các quy trình, quy phạm, định mức kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng công nghiệp;
 
- Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.
 
4. Kỹ sư Hóa (01 người):
 
a) Mô tả công việc:
 
- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện phương án kỹ thuật được giao thuộc lĩnh vực hoá phân tích;
 
- Thực hiện nhiệm vụ quản lý kỹ thuật được giao theo đúng thiết kế, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
 
- Hướng dẫn công nhân, kỹ thuật viên lấy các mẫu chất, đảm bảo đúng qui trình, qui phạm của việc lấy mẫu;
 
- Phân tích các mẫu vật, đánh giá chất lượng nguyên liệu, nước phục vụ cho sản xuất tại các nhà máy nhiệt điện;
 
- Hướng dẫn hoặc trực tiếp xử lý nước cung cấp sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn về hoá lý cho nước cấp sản xuất;
 
- Xử lý các hiện tượng, sự cố trong sản xuất thuộc lĩnh vực hoá phân tích;
 
- Phân tích thành phần hoá lý của nước thải từ dây truyền sản xuất. Xử lý nước thải sản xuất nhằm đảm bảo các qui định về môi trường.
 
b) Yêu cầu:
 
- Nắm chắc kiến thức cơ bản về chuyên ngành hoá;
 
- Hiểu biết về công nghệ sản xuất nhiệt điện;
 
- Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
- Nắm được các quy trình, quy phạm, định mức kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực hoá phân tích;
 
- Nắm được các thông tin về phát triển kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành trong và ngoài nước.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành hoá.
 
5. Chuyên viên TCNS/TCHC (06 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thuộc lĩnh vực kinh doanh điện, TC-HC, TCNS;
 
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các biện pháp điều chỉnh để thực hiện tốt kế hoạch;
 
- Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ để thực hiện công tác được giao;
 
- Phân tích, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện công việc được giao;
 
- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu theo quy định của Tổng công ty và đơn vị;
 
b) Yêu cầu:
 
- Hiểu được đường lối, chủ trương chính sách của Nhà nước và của ngành trong từng thời kỳ; phương hướng, chiến lược, quy hoạch và những định hướng phát triển ngành điện trong từng giai đoạn thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được giao;
 
- Hiểu được các văn bản pháp luật của Nhà nước, ngành và đơn vị trong lĩnh vực quản lý công tác kinh doanh, TC-HC, TCNS;
 
- Nắm được các quy chế quản lý nội bộ thuộc lĩnh vực công tác;
 
- Nắm vững nghiệp vụ quản lý kinh doanh ngành điện;
 
- Hiểu được thủ tục, nguyên tắc hành chính, theo quy định của pháp luật;
 
- Biết phương pháp tổ chức chỉ đạo hướng dẫn triển khai nghiệp vụ kinh doanh, TC-HC, TCNS;
 
- Có kỹ năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công với các đơn vị khác.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế hoặc tương đương.
 
6. Chuyên viên Tài chính kế toán (09 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công việc kế toán được giao.
 
- Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý, quy trình nghiệp vụ kế toán trong đơn vị để thực hiện công việc được giao.
 
- Phân tích, đánh giá các báo cáo kế toán để báo cáo, tham mưu với lãnh đạo đơn vị.
 
- Tham gia nghiên cứu các chính sách về thuế, các quy định về công tác kế toán của Nhà nước, ứng dụng vào công tác kế toán của đơn vị.
 
- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, lưu trữ tư liệu, số liệu.
 
b) Yêu cầu:
 
- Hiểu được các văn bản pháp luật và các văn bản pháp quy khác của các cơ quan Nhà nước có liên quan đến phạm vi được phân công;
 
- Nắm được hệ thống kế toán của Nhà nước, chế độ kế toán, nắm chắc nghiệp vụ kế toán;
 
- Có kiến thức về kinh tế thị trường, có khả năng phân tích các thông tin kinh tế.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành tài chính, kế toán.
 
7. Kỹ thuật viên CNTT (04 người)
 
a) Mô tả công việc:
 
- Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật thường xuyên lặp lại thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin;
 
- Quản lý kỹ thuật được giao theo đúng quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật;
 
- Quản trị hệ thống mạng và xử lý được các sự cố thông thường trong vận hành;
 
- Sử dụng được các phần mềm, thiết bị tin học phục vụ công tác;
 
- Lập hồ sơ, tài liệu kỹ thuật và báo cáo chuyên môn theo quy định của ngành và đơn vị.
 
b) Yêu cầu:
 
- Nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành thành thạo nhiệm vụ kỹ thuật thông thường về lĩnh vực công nghệ thông tin;
 
- Hiểu biết một số kiến thức kỹ thuật có liên quan khác thuộc ngành điện.
 
c) Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung cấp kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thông tin.
 
8. Công nhân vận hành, quản lý lưới Điện (72 người)
 
a) Trình độ: Tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp của các Trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành quản lý, vận hành sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kv trở xuống hoặc Hệ thống điện.
 
b) Kỹ năng:
 
- Có kỹ năng leo trụ và làm việc trên cao (không mắc bệnh sợ độ cao);
 
- Có kỹ năng làm việc nhóm;
 
- Có kỹ năng chịu đựng (sức bền) trong công việc khó khăn, phức tạp;
 
- Có kỹ năng đánh giá, phân tích tình trạng nguy hiểm của công việc cụ thể trước khi công tác;
 
- Có khả năng sơ cấp cứu, đưa người bị tai nạn từ trên trụ xuống đất.
 
II. CÁC YÊU CẦU KHÁC
 
1. Yêu cầu chung:
 
- Là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có lý lịch, nhân thân rõ ràng, có tinh thần hợp tác tập thể, tư cách đạo đức tốt.
 
- Độ tuổi: 
 
+ Từ 22 - 45 tuổi đối với chức danh trình độ Đại học trở lên, Cao đẳng/Trung cấp (Kỹ thuật viên CNTT); 
 
+ Từ 18 tuổi đến 35 tuổi đối với công nhân kỹ thuật.
 
- Giới tính: không phân biệt giới tính.
 
2. Yêu cầu về sức khỏe:
 
a) Chức danh trình độ Đại học trở lên, Cao đẳng/Trung cấp (Kỹ thuật viên CNTT): Có đủ sức khoẻ theo yêu cầu của vị trí/chức danh cần tuyển, đạt sức khoẻ loại III trở lên theo quy định của Bộ Y tế. 
 
b) Chức danh Công nhân kỹ thuật: đối với các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải có đủ điều kiện sức khoẻ loại I hoặc loại II theo quy định của Bộ Y tế và phải đáp ứng đủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định sức khỏe của người lao động làm việc trên cao thuộc Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (Quyết định số 479/QĐ-EVN ngày 12/4/2021) và quy định quản lý sức khỏe người lao động áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM (5466/QĐ-EVNHCMC ngày 22/12/2021).
 
Yêu cầu chung về thể lực:
 
- Chiều cao đứng (cm): từ trên 160;
 
- Cân nặng (kg): >55;
 
- Vòng ngực trung bình (cm): từ trên 50% chiều cao đứng;
 
- Chỉ số BMI: từ 18,5 đến 24,9;
 
- Yêu cầu về tần số mạch: Nhịp tim (tần số mạch) trong khoảng 60 đến 85 lần/phút;
 
Ngoài ra phải đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
 
- Không mắc bệnh huyết áp, tim mạch.
 
- Không bị lao (lao phổi, lao xương, lao ruột…), tràn dịch màng phổi, dầy dính màng phổi.
 
- Không mắc các bệnh về gan (viêm gan, viêm gan siêu vi B,C…; men gan tăng cao).
 
- Không mắc các bệnh về thận (viêm cầu thận, thận hư,…), sỏi đường niệu có kích thước ≥ 7mm.
 
- Không mắc bệnh tiểu đường, bệnh tuyến giáp,…
 
- Không sử dụng chất gây nghiện.
 
- Hệ vận động bình thường (không bị dị tật bẩm sinh, gãy xương đã hồi phục nhưng liền, can xấu, lệch trục có ảnh hưởng đến vận động).
 
- Tiền sử bản thận không mắc bệnh tâm thần, chấn thương sọ não có để lại di chứng;
 
- Có khả năng chú ý, trí nhớ, tư duy và tri giác không gian đạt mức khá trở lên;
 
- Không lạm dụng rượu, bia và các chất kích thích tác động tâm thần dẫn đến thay đổi về tâm thần và tâm lý, làm ảnh hưởng tới công tác.
 
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tuyến: 
 
a) Đơn đăng ký dự tuyển lao động (mẫu số 1 – bắt buộc theo mẫu TCT);
 
b) Sơ yếu lý lịch (mẫu số 2 – bắt buộc theo mẫu TCT), bản sơ yếu lý lịch phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc tổ chức nơi đang công tác, học tập;
 
c) Bản scan bản chính CCCD; 
 
d) Bản scan, bản chụp bản chính các văn bằng, chứng chỉ (chuyên ngành, ngoại ngữ), bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (Bệnh viện huyện, quận trở lên hoặc Bệnh viện đa khoa tư nhân đã được Bộ Y tế cấp giấy phép);
 
f) Hình 3x4 (hình mới chụp không quá 6 tháng). 
 
Ghi chú:
 
- Các thí sinh khi trúng tuyển phải nộp bộ hồ sơ dự tuyển (sao y, chứng thực) để Tổng công ty tiến hành xác minh văn bằng và lý lịch cá nhân.
 
- Tổng công ty sẽ tổ chức kiểm tra lại sức khỏe trước khi tiếp nhận và bố trí công tác.
 
- Tổng công ty sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển của ứng viên.
 
4. Không nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển các đối tượng sau đây:
 
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự;
 
- Đang bị thi hành kỷ luật lao động từ khiển trách trở lên từ đơn vị sử dụng lao động khác;
 
- Đang trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc bị cấm làm công việc có liên quan đến ngành nghề cần tuyển;
 
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 
III. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Tại các đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
 
1. Thời gian: từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 15/9/2022.
 
2. Hình thức nộp hồ sơ: trực tuyến theo đường link https://cskh.evnhcmc.vn/CongTuyenDung/DotTuyenDung
 
Lưu ý: 
 
- File scan bản chính các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ cần rõ nét và ngay ngắn.
 
Cung cấp số điện thoại và địa chỉ nơi cư ngụ chuẩn xác để thuận tiện trong việc liên hệ với ứng viên.
EVNHCMC