Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh - nhân tố quyết định mọi thắng lợi của EVNNPT

Thứ ba, 7/7/2020 | 14:08 GMT+7
Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khi trao đổi với phóng viên về thành công và kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhiệm kỳ 2015 - 2020, cũng như yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng ủy EVN giao trong nhiệm kỳ tới.
 

TBA 500kV Mỹ Tho.
 
PV: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ EVNNPT luôn xác định “nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt”. Xin đồng chí đánh giá các mặt về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia là đơn vị giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đảng bộ EVNNPT là Đảng bộ được giao một số quyền cấp trên cơ sở và là Đảng bộ trực thuộc lớn nhất trong Đảng bộ Tập đoàn. Xác định rõ trách nhiệm to lớn đó, ngay từ khi được thành lập, Đảng uỷ và toàn Đảng bộ EVNNPT luôn tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng với tinh thần nghiêm túc, cách làm bài bản, trách nhiệm cao, do vậy nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh và trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Trong đó:
 
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy NPT thường xuyên chỉ đạo chăm lo bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước trên cơ sở triển khai, thực hiện đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch... của Trung ương, cấp uỷ cấp trên, trọng tâm là các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn và Đảng uỷ EVNNPT đến toàn thể các cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, CNV trong Đảng bộ.
 
Trong công tác cán bộ, Đảng ủy EVNNPT luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm đảm bảo thực chất, đúng quy trình. Công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025 được thực hiện nền nếp, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, đảm bảo tính kế thừa, liên thông, liên tục. Do chú trọng làm tốt công tác quản lý cán bộ, nên hằng năm kết quả xếp loại cán bộ lãnh đạo diện EVNNPT quản lý hầu hết đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 
 
Nhiệm kỳ qua, công tác phát triển đảng viên luôn đảm bảo chất lượng, vượt về số lượng, chú trọng đối tượng là đoàn viên thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số. Kết quả  kết nạp được 500 đảng viên, bằng 125% so với chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đề ra (từ 350 - 400 đảng viên), trong đó có 49,2% là đoàn viên thanh niên. Cuối nhiệm kỳ, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.986 đồng chí. Tỷ lệ đảng viên trên tổng số CBCNV là 27,63%, tăng nhanh so với tỷ lệ này đầu nhiệm kỳ là 22,42%.
 
Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm. Công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể ngày càng thiết thực, hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; hầu hết các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo quản lý luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.
 
PV:  Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí tâm đắc nhất đối với Đảng bộ EVNNPT nhiệm vụ nào?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Chính việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiệm kỳ này là yếu tố then chốt quyết định, giúp Đảng bộ EVNNPT hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Có thể kể đến như hệ thống truyền tải điện quốc gia được vận hành an toàn, ổn định, góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đã truyền tải an toàn sản lượng điện là 884 tỷ kWh, tăng bình quân 9,02%/năm. Thực hiện tốt công tác quản lý và giảm tổn thất điện năng, năm 2019 là 2,15% (thực hiện tốt nhất trong 11 năm qua), giảm 0,19% so với đầu nhiệm kỳ. Tất cả các chỉ tiêu suất sự cố đều đạt chỉ tiêu kế hoạch EVN giao, trong khi hệ thống truyền tải điện phát triển nhanh về quy mô so với đầu nhiệm kỳ.
 
Tuy nhiên, điều tôi đặc biệt ấn tượng đối với việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy EVNNPT nhiệm kỳ này là công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, CNTT tiếp tục được quan tâm và phát triển mạnh mẽ. Đảng uỷ EVNNPT đã xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo Tổng công ty tập trung xây dựng và triển khai nhiều đề án ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và CNTT như Đề án: “Lưới điện thông minh của EVNNPT”, “Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại EVNNPT”;… hoàn thành xây dựng và tích cực triển khai Chiến lược Ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.
 
Nhiều dự án, đề án về ứng dụng KHCN đã được triển khai trong hoạt động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả cao như: Hoàn thành chuyển đổi 76/125 TBA 220 kV, bằng 60,8% sang vận hành theo tiêu chí không người trực, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; Ứng dụng máy bay không người lái kiểm tra đường dây; Trang bị hệ thống định vị sự cố cho 69 đường dây quan trọng; đưa vào ứng dụng hệ thống quan trắc cảnh báo sét, thiết bị giám sát bản thể MBA cho 4 MBA 500 kV, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các MBA và kháng điện 500 kV, hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật…
 
EVNNPT đã xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công nghệ thông tin giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040. Trong đó, đã hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án CNTT quan trọng như xây dựng hệ thống WAN, Data Center… Đã triển khai các ứng dụng phần mềm nghiệp vụ như: Phân hệ chấm công và phân hệ quản lý hiệu quả công việc theo chỉ số KPIs; phần mềm Quản lý ĐTXD; xây dựng hệ thống quản lý giám sát từ xa hệ thống truyền dẫn quang… Hệ thống hạ tầng CNTT và các phần mềm nghiệp vụ luôn ổn định, an toàn, phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành của EVNNPT. 
 
PV: Bên cạnh những kết quả đạt được, xin đồng chí chỉ ra những tồn tại, khuyết điểm của Đảng bộ EVNNPT trong nhiệm kỳ qua để Đảng bộ EVNNPT rút kinh nghiệm, khắc phục trong nhiệm kỳ tới?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Đảng bộ EVNNPT vẫn còn tồn tại, khuyết điểm, tuy không lớn và phổ biến nhưng cần nghiêm túc nhìn nhận thẳng thắn để sớm khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: Việc triển khai quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện và việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chủ trương của Đảng ở một số đơn vị chưa sâu sát, hiệu quả chưa cao. 
 
Mặc dù, hầu hết các chỉ tiêu về xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm thực hiện tốt hơn so với các năm trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 và đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở các đảng ủy, UBKT đảng ủy cơ sở chưa đều, có việc chưa kịp thời, việc giám sát theo chuyên đề còn ít; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa cao. Vẫn còn cấp ủy viên, đảng viên bị thi hành kỷ luật.
 
Việc xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại một số đảng bộ cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 ở một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao, vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh. 
 
Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vẫn để xãy ra một số sự cố do nguyên nhân chủ quan, vẫn còn nhiều công trình chưa khởi công và hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đề ra. Chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia giỏi trong lĩnh vực truyền tải điện. 
 

TBA 220 kV Than Uyên (Lai Châu) là TBA không người trực đầu tiên ở khu vực Tây Bắc.
 
PV: Nhiệm vụ đối với Đảng ủy EVN nói chung và Đảng ủy EVNNPT trong những năm sắp tới rất nặng nề. Xin đồng chí đưa ra định hướng chỉ đạo của Đảng ủy EVN đối với Đảng bộ EVNNPT nhiệm kỳ 2020-2025?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Thời gian tới, Tập đoàn, trong đó có EVNNPT sẽ gặp nhiều thách thức khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao; nhiều nguồn năng lượng mới đưa vào vận hành gây khó khăn trong vận hành hệ thống điện; nhiên liệu đầu vào cho sản xuất điện gặp nhiều khó khăn; vốn cho đầu tư xây dựng các dự án nguồn và lưới điện đang là áp lực lớn… trong điều kiện dịch bệnh và biến đổi khí hậu khó lường.
 
Với vai trò quản lý trục “xương sống” của hệ thống điện quốc gia, Đảng ủy EVNNPT cần tăng cường lãnh đạo để truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn và EVNNPT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của đất nước. 
 
Trong đó tập trung: Đầu tư hệ thống điện truyền tải đồng bộ, hiện đại. Triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng các dự án đầu tư hệ thống điện truyền tải theo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của EVNNPT. Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị doanh nghiệp tiên tiến, hiện đại, khoa học, hướng đến hiệu quả cao; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD và tăng năng suất lao động. 
 
Tăng cường các hoạt động nghiên cứu - phát triển và đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành, quản trị doanh nghiệp. Đảm bảo đủ vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển hệ thống điện truyền tải; sử dụng hợp lý các nguồn lực, SXKD có lãi, bảo toàn và phát triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển; đảm bảo lành mạnh tình hình tài chính, các chỉ tiêu tài chính đáp ứng các quy định của Nhà nước và yêu cầu của các tổ chức tài chính.
 
Cùng với đó cần nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ đối với các khách hàng đấu nối vào lưới truyền tải điện. Nâng cao thương hiệu và phát triển bền vững EVNNPT.
 
Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực quản lý vận hành, dịch vụ kỹ thuật, quản trị doanh nghiệp tầm cỡ khu vực, châu lục và thế giới để có thể xuất khẩu các dịch vụ này sang các nước khác. Tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới, ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành; cải thiện và từng bước nâng cao đời sống của CBCNV.
 
Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông và quan hệ cộng đồng. Tăng cường củng cố và mở rộng quan hệ với các tổ chức quốc tế, đặc biệt với các tổ chức truyền tải điện của các nước. Để đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á; đến năm 2030, EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện như mục tiêu chiến lược mà EVNNPT đề ra.
 
PV: Để hoàn thành nhiệm vụ trên, theo đồng chí, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ EVNNPT cần phải làm gì?
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn: Thứ nhất, Đảng bộ phải luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc xây dựng Đảng bộ và EVNNPT trong sạch, vững mạnh toàn diện.
 
Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực và động lực, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; thực hiện tốt sự phối hợp trong lãnh đạo, quản lý, điều hành; coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế; tạo đột phá để phát triển.
 
Ba là, chăm lo xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể các cấp có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Coi trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng dụng nhân tài. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt Văn hóa EVNNPT, thực sự là nền tảng tinh thần cho phát triển bền vững. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không ngừng cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, thu nhập cho CBCNV.
 
Bốn là, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn. Đẩy mạnh sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; thường xuyên bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, hướng dẫn sát với tình hình thực tiễn.
 
Năm là, bám sát phương châm giám sát cần mở rộng, kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm; không ngừng tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để phát huy ưu điểm, chủ động phòng ngừa và sớm khắc phục kịp thời sai lầm, khuyết điểm. 
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Kim Thái