EVNNPT nỗ lực để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2023

Thứ ba, 19/9/2023 | 13:52 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

EVNNPT đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành.

Bám sát các mục tiêu, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng như Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trong cả hai nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, việc bố trí quỹ đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích đất rừng ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai các dự án điện.

Trong các tháng còn lại của năm 2023, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư phát triển năm 2023 của EVNNPT, Tổng công ty quán triệt tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa thực hiện nhiệm vụ của năm 2023 theo chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” và chủ đề  năm của Tổng công ty “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” để góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững và tập trung triển khai đồng bộ và có hiệu quả với quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành.

Trong đó, EVNNPT bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và của Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với tình hình; tranh thủ mọi thời cơ, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kiến nghị hoàn thiện các thể chế, chính sách pháp luật để đảm bảo tính thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng các công trình lưới điện của Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.

Chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với cơ chế khen thưởng, kỷ luật kịp thời; tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu chung để tạo nên sức mạnh tổng hợp, kiên quyết khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ được giao; bảo đảm an ninh năng lượng.

Nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành mục tiêu

EVNNPT nỗ lực thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, trong đảm bảo cung ứng điện để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước và đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, EVNNPT giao các Ban/Văn phòng Tổng công ty, các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong điều hành và thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội đất nước và sinh hoạt của nhân dân góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy kinh tế với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,5%. Đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, giảm sự cố lưới truyền tải.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trong việc thẩm định các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý. Tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số với mục tiêu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp số. Trong đó tiếp tục mở rộng kết nối hệ sinh thái EVNConnect với EVN, Chính phủ, các nộ, ngành, địa phương và các đối tác để khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung Quốc gia.

Hoàn thiện mô hình doanh nghiệp số của EVNNPT, tiếp tục chuyển đổi, cải tiến liên thông các quy trình nghiệp vụ trong toàn Tập đoàn, EVNNPT và triển khai các nhiệm vụ: Phát triển hạ tầng; Phát triển nền tảng số; Phát triển dữ liệu số; Đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng; Phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số; Phát triển thanh toán số.

Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai các dự án về thiết lập hạ tầng số, trong đó hoàn thành triển khai cơ sở hạ tầng viễn thông công nghệ thông tin đáp ứng hành trình chuyển đổi số của EVNNPT; Nâng cao năng lực phát triển phần mềm trong lực lượng công nghệ thông tin; Kết thúc nghiên cứu và chuyển sang giai đoạn áp dụng công nghệ mới như AI, BigData, IoT, Di động (5G) trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, EVNNPT.

Thực hiện quyết liệt các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Trong đó chú trọng hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh sắp xếp đổi mới doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

Tăng cường bảo vệ môi trường và phát triển xanh, bền vững. Thực hiện đúng và đủ tất cả các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các Công ước/ Thỏa thuận quốc tế, các quy định của các nhà tài trợ. Các dự án/công trình của EVNNPT vận hành ổn định, tin cậy, an toàn và đặc biệt không để xảy ra bất kỳ sự cố môi trường nào ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của Tập đoàn và Tổng công ty. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước.

Kim Thái