Đấu thầu

Gói thầu 02/TV: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án Cải tạo lưới điện hạ áp mất an toàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 và Dự án Nâng cao khả năng vận hành của TTĐK và xây dựng DAS thị xã Ba Đồn năm 2023.

Thứ hai, 16/1/2023 | 16:39 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự án Cải tạo lưới điện hạ áp mất an toàn tỉnh Quảng Bình năm 2023 và Dự án Nâng cao khả năng vận hành của TTĐK và xây dựng DAS thị xã Ba Đồn năm 2023.

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG BÌNH

Mã TBMT: IB2300008697

Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn KHCB&ĐTPT thuộc ĐTXD năm 2023 của EVNCPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/01/2023 16:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/02/2023 16:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong