Đấu thầu

Gói thầu 25MSHH-SCL-2024: Cung cấp tấm lượn sóng máy nghiền 1B, 1D, 1F tổ máy S1 Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1

Thứ hai, 5/2/2024 | 10:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1-TCT) Sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2024 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300388265

Nguồn vốn: SXKD (SCL) năm 2024 - CTNĐ Duyên Hải

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/02/2024 15:53

Thời điểm đóng/mở thầu: 23/02/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 170 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 620.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong