Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo vệ các Trạm biến áp 110kV Lạc Đạo, Yên Mỹ, Văn Giang, Bãi Sậy, Lý thường kiệt 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

Thứ sáu, 23/2/2024 | 16:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ bảo vệ các Trạm biến áp 110kV Lạc Đạo, Yên Mỹ, Văn Giang, Bãi Sậy, Lý thường kiệt 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400033870

Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2024, 2025

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 22/02/2024 16:18

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/03/2024 16:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 16.240.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong