Đấu thầu

Gói thầu số 01/BH: Bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình 110kV

Thứ năm, 22/2/2024 | 16:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Lắp đặt chống sét van, chống sét phân tán, tăng cường cách điện các tuyến đường dây 110kV năm 2024; - Lắp đặt dây thoát sét cho cột thép các tuyến đường dây 110kV khu vực Gia Lai 2024; - Nâng cao khả năng vận hành đường dây 110kV khu vực Gia Lai năm 2024; -Hoàn thiện hệ thống rơ le bảo vệ tại các TBA 110kV năm 2024; -Lắp đặt hệ thống ắc quy thứ 2 tại TBA 110kV Ia Grai năm 2024; -Nâng cao khả năng vận hành TBA 110kV Diên Hồng + Chư Sê + An Khê năm 2024; -Mở rộng thanh cái 24kV C42 TBA 110kV Ayunpa

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Mã TBMT: IB2400026596

Nguồn vốn: Vốn vay thương mại và KHCB

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 22/02/2024 10:23

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 07:30

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 1.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong