Đấu thầu

Gói thầu SXKD2023-15DH: Cung cấp dịch vụ sửa chữa bộ giám sát sứ online MBA T1 và T2 - NMNĐ DH1

Thứ năm, 22/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2-DH các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2023 – Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400022431

Nguồn vốn: SXKD năm 2023 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 21/02/2024 17:19

Thời điểm đóng/mở thầu: 04/03/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 18.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong