Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT - ĐTXD

Thứ tư, 24/5/2023 | 11:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các công trình: Công trình 1: “Xây dựng xuất tuyến 471, 473 sau trạm 110kV Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình”. Công trình 2: “Xây dựng xuất tuyến 373, 477 sau trạm 110kV Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình”. Công trình 3: “Xây dựng xuất tuyến 371, 475 sau trạm 110kV Quỳnh Côi, tỉnh Thái Bình”.

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300101385

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bàn và tín dụng thương mại của EVNNPC

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2023 08:06

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/06/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong