Đấu thầu

Gói thầu: Xà, boulon, kẹp, cosse 2024 thuộc kế hoạch: VTTB năm 2024 (đợt 1)

Thứ ba, 20/2/2024 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xà, boulon, kẹp, cosse 2024 thuộc kế hoạch: VTTB năm 2024 (đợt 1)

Bên mời thầu: CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TNHH - CÔNG TY ĐIỆN LỰC DUYÊN HẢI

Mã TBMT: IB2400021656

Nguồn vốn: SXKD

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/02/2024 15:01

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 360 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.303.940 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong