Đấu thầu

Gói thầu: Xây lắp

Thứ hai, 18/9/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Chống quá tải, giảm tổn thất lưới điện hạ áp Điện lực Cẩm Thủy

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300231953

Nguồn vốn: Tín dụng thương mại và khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 08:09

Thời điểm đóng/mở thầu: 26/09/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 25.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong