Đấu thầu

Gói thầu số 01/CBSX/TTĐNT: Mua sắm trang bị dụng cụ đồ nghề, phương tiện phục vụ QLVH và sửa chữa; trang bị an toàn

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm dụng cụ phục vụ chuẩn bị sản xuất -Dự án: Đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - 500kV Thuận Nam

Bên mời thầu: Truyền tải điện Ninh Thuận

Mã TBMT: IB2300011006

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 14:29

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/02/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong