Đấu thầu

Gói thầu xây lắp: Cải tạo đường dây 35kV từ cột 98 đến cột 139 nhánh Cấp Tứ lộ 373E8.6

Thứ sáu, 19/4/2024 | 09:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cải tạo đường dây 35kV từ cột 98 đến cột 139 nhánh Cấp Tứ lộ 373E8.6

Bên mời thầu: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400052933

Nguồn vốn: ĐTXD (KHCB)

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/04/2024 08:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 24/04/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 82.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong