Tin trong nước

“PC Quảng Ninh tiếp tục đảm bảo các chính sách, chế độ, quyền lợi của người lao động”

Thứ năm, 23/3/2023 | 16:24 GMT+7
Đó là khẳng định của Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) tại Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2023, theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Công ty (tại thành phố Hạ Long) đến 11 Điện lực trực thuộc, diễn ra vào sáng ngày 21/3/2023.

Tại Hội nghị, toàn thể CBCNV-NLĐ đã được nghe ông Nguyễn Văn Quý - Phó giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chế độ chính sách cho người lao động năm 2022, cũng như các nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện kế hoạch trong năm 2023.

Theo đó, với chủ đề năm 2022 vừa qua là "Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả", PC Quảng Ninh đã thực hiện kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ được sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cùng các cơ quan, ban ngành địa phương trong việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, kết hợp với sự đoàn kết, nỗ lực và khả năng thích ứng linh hoạt của tập thể CBCNV-NLĐ trong toàn Đơn vị, Công ty đã vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc toàn diện mọi mặt nhiệm vụ được Tổng công ty giao. Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy và ổn định, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Quảng Ninh, cũng như chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV-NLĐ.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ban chấp hành Công đoàn Công ty về việc đánh giá thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; Thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị, báo cáo của Ban Đại diện tập thể người lao động năm 2022; Báo cáo công khai sử dụng các quỹ của PC Quảng Ninh đến 31/01/2022; Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân về việc kết quả công tác thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Trả lời, giải đáp thấu đáo các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị, đảm bảo thực hiện dân chủ, đúng quy định. Cùng với đó, Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của các đại biểu thuộc phòng An toàn, Điện lực TP Hạ Long, Điện lực Hải Hà, Ban Nữ công… trong việc đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao đời sống người lao động. 

Giám đốc các điện lực trực thuộc ký cam kết thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Giám đốc PC Quảng Ninh ghi nhận và biểu dương những thành tích của toàn thể CBCNV-NLĐ trong Công ty khi đã thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cũng như đảm bảo cấp điện an toàn, tin cậy để phục vụ sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, Giám đốc Công ty cũng đã đưa ra các nhiệm vụ chính để PC Quảng Ninh triển khai thực hiện kế hoạch trong năm 2023, trong đó nổi bật là: Tất cả CBCNV-NLĐ phải tiếp tục đoàn kết, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong mọi mặt hoạt động và thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động; Chăm lo sức khỏe cho người lao động; Kiểm soát trang thiết bị lao động trong sản xuất; Tăng cường hoạt động đoàn thể, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Mặt khác, toàn Công ty cần tiếp tục triển khai công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, kỹ năng giao tiếp văn minh lịch sự. Đặc biệt là phải nâng cao ý thức, thái độ của CBCNV trong việc trả lời, giải đáp và phục vụ khách hàng; Đẩy mạnh quán triệt nội dung đến từng CBCNV-NLĐ của Công ty nhằm tạo ra sự chuyển biến sâu sắc và toàn diện từ nhận thức về nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm trong từng suy nghĩ, việc làm, tự giác chấp hành các nội quy, quy chế, quy định của EVNNPC và Công ty. 

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết, đồng thời biểu quyết nhất trí một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính, đó là: Tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, PC Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2023; Không ngừng đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ của CBCNV; Tiếp tục đưa khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương cũng như của khách hàng; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao đời sống của người lao động. Đặc biệt, toàn Công ty sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chính EVNNPC giao năm 2023, gồm: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 5,805 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng ≤ 3%; Giá bán điện bình quân đạt 1.850,2 đ/kWh; Chỉ tiêu tiếp cận điện năng ≤ 3 ngày làm việc; Độ tin cậy cung cấp điện không ngừng được tăng lên với chỉ số SAIDI tổng hợp: < 1100,00 phút; Chỉ số SAIDI lưới điện phân phối: < 400 phút; Chỉ tiêu thu nộp tiền điện đạt 100%; 

Cũng tại Hội nghị, ông Vũ Hữu Chương - Chủ tịch Công đoàn PC Quảng Ninh đã phát động phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Ngọc Lan