Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới tại Chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi

Thứ năm, 1/6/2023 | 14:45 GMT+7
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Đảng ủy Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) ban hành Chương trình hành động số 25-CTr/ĐU, ngày 30/3/2023 và Đảng ủy Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) ban hành chương trình số 27/ CTr-ĐU ngày 25/4/2023, Chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi đã ban hành Chương trình hành động số 42-/CTr-CBQNg về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh sinh hoạt Chi bộ TTĐ Quảng Ngãi tháng 5-2023.

Mục tiêu của Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng ủy cấp trên thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền trong các hoạt động quản lý vận hành hệ thống lưới truyền tải điện trong khu vực quản lý, gắn với kiểm soát quyền lực chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả, hiệu lực chủ đề năm 2023 của EVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cán bộ kỹ thuật cùng ăn ở sinh hoạt với nhân viên vận hành Trạm trực tập trung trong mùa nắng nóng.

Bên cạnh đó, xây dựng phương pháp công tác, thay đổi lề lối làm việc của các Chi ủy viên, các tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên và Đoàn thanh niên cũng như cán bộ phụ trách quản lý tại các đơn vị trực thuộc phát huy tính dân chủ, bám sát với thực tiễn. Bảo đảm sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo từ các cấp lãnh đạo của PTC2, Truyền tải điện Quảng Ngãi đến các Đội, Trạm trực thuộc; Đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất của người lao động trong việc chấp hành nội quy lao động, kỹ luật trong vận hành và thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã tổ chức, thực hiện nhiều nội dung công việc cụ thể, phù hợp với tính chất, điều kiện hoạt động quản lý vận hành tại đơn vị.

Giám đốc TTĐ Quảng Ngãi gặp gỡ Trạm 500kV Dốc Sỏi trực tập trung trong mùa nắng nóng.

Về hoạt động của Chi bộ, có sự phân công nhiệm vụ cho từng chi ủy viên, từng đảng viên theo dõi, phụ trách các phần việc; hàng tháng chi bộ Truyền tải điện Quảng Ngãi tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định. Chi ủy, chi bộ phổ biến, quán triệt kịp thời các nội dung các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy cấp trên đến từng đảng viên để biến thực hiện. Đồng thời luôn tiếp thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đảng viên, trên cơ sở điều kiện, nhu cầu thực tế của đơn vị, Chi ủy thống nhất và thông báo kết luận hàng tháng một số vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong tháng, quý và kế hoạch năm về công tác Đảng, công tác đảm bảo an toàn trong vận hành. Theo đó chính quyền xây dựng các chuyên đề giao cho cán bộ, đảng viên phụ trách theo dõi, thực hiện (như: Chuyên đề tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và tuyên truyền, giới thiệu cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Chuyên đề kiểm tra, giám sát đảng viên của đảng ủy PTC2; Chuyên đề chuyển đổi số và quản lý kỹ thuật; Chuyên đề về quản lý đất đai; Chuyên đề truyền thông nội bộ toàn truyền tải; Chuyên đề quản lý giám sát hành lang tuyến đường dây bằng UAV phát triển trên mô hình 3D; Chuyên đề ứng dụng công nghệ truyền thông không dây Lora, thu thập và giám sát khí SF6 tại ngăn lộ 571 Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi; Chuyên đề quản lý, thu thập dữ liệu camera tập trung và xử lý nhận diện AI bằng phần mềm Hahoal; Chuyên đề phổ biến an toàn trong giám sát thi công sửa chữa và ngăn ngừa hành vi thả diều ngay nguy hiểm cho tính mạng và vận hành lưới truyền tải điện bằng thiết bị bay UAV và nhiều chuyên đề khác...) các chuyên đề được chính quyền tổ chức, phân công thực hiện và báo cáo kết quả tại các đợt sinh hoạt chi bộ. 

Công đoàn PTC2 trao quà nhân tháng công nhân 2023.

Về công tác nhân sự theo hướng dẫn tại văn bản 148-CV/ĐU ngày 01/02/2023 của Đảng ủy PTC2; để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã tổ chức quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2027, danh sách những cán bộ thuộc diện quy hoạch được chọn lọc, tham vấn lấy ý nhận xét, đánh giá của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên từ dưới lên và các thành phần được lấy ý kiến theo đúng quy trình đã ban hành; bên cạnh đó qua theo dõi quá trình công tác những cán bộ quy hoạch đã thể hiện được tinh thần cống hiến, nhiệt tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm, công tâm, gương mẫu và hiệu quả trong giải quyết công việc, chi bộ trình kết quả về Đảng ủy PTC2 và đã được Đảng ủy PTC2 phê duyệt tại quyết định số 152-QĐ/ĐU ngày 24/3/2023.  

Về thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chi bộ đã thực hiện quán triệt trong toàn đơn vị và giao cho chính quyền các phòng chức năng tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình. Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố có mua sắm vật tư thiết bị đều thực hiện 100% đấu thầu qua mạng (trừ việc mua sắm nhỏ lẻ, vật dụng rẻ tiền mau hỏng) để tăng cường sự kiểm soát và thực hiện tiết kiệm trong chi phí đầu tư mua sắm. Công tác tổ chức thực hiện chi phí luôn chấp hành và thực hiện đúng chỉ tiêu kế hoạch PTC2 giao. 

Công đoàn CSTV TTĐ Quảng Ngãi trao quà cảm ơn NLĐ Trạm 500kV Dốc Sỏi tham gia trực vận hành tập trung trong mùa nắng nóng 2023.

Thực hiện phong trào tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị tại các trạm biến áp theo Nghị quyết số 140-NQ/ĐU ngày 15/5/2023 của Đảng ủy PTC2 và Chỉ thị 1828 /CTLT-PTC2 ngày 15/5/2023 của Công đoàn và chính quyền PTC2 về tổ chức phong trào thi đua ”Tăng cường rà soát, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị trạm biến áp” Truyền tải điện Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 652/CTLT-QNg ngày 16/5/2023 để phát động thi đua và quán triệt mục tiêu đặt ra cho công tác quản lý vận hành phải tuyệt đối an toàn nhất là vào mùa nắng nóng cao điểm, mùa mưa lũ trên địa bàn. Các Trạm biến áp, Tổ Thao tác lưu động tập trung ăn ở tại đơn vị để kiểm tra, rà soát các khiếm khuyết của thiết bị để khắc phục kịp thời tránh các sự cố bất thường có thể xảy ra. Đối với các Đội quản lý vận hành đường dây tập trung kiểm tra hành lang tuyến, sử dụng hiệu quả thiết bị bay UAV để kiểm soát các hư hỏng bất thường, tình trạng phát nhiệt của thiết bị, đồng thời đo kiểm tra độ võng dây tại các khoảng cột xung yếu, các đường dây mang tải cao trong thời gian thời tiết nắng nóng cao độ. Phong trào thi đua được phát động thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 22 đến 26/5/2023. Đợt 2 từ ngày 05 đến ngày 09/6/2023. Kết quả các đợt thi đua trên là nền tảng cho việc đánh giá, xem xét tổ chức thực hiện các lần sau trên tinh thần linh hoạt, thích ứng, an toàn và hiệu quả đảm bảo mục tiêu cao nhất an toàn cho vận hành. Cũng trong đợt phát động thi đua này, Công đoàn PTC2 và Công đoàn CSTV Truyền tải điện Quảng Ngãi cũng đã nhanh chóng, kịp thời, trực tiếp đến các đơn vị thăm hỏi, động viên và trao quà bằng hiện vật, kinh phí để người lao động có thêm điều kiện bổ sung thêm chất lượng bữa ăn giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe để tập trung vận hành, kiểm tra, sửa chữa nhanh chóng khắc phục các khiếm khuyết, các hiện tượng bất thường của thiết bị nếu có.

Để chia sẻ động viên, tìm hiểu tâm tư tình cảm của người lao động, lãnh đạo Truyền tải điện Quảng Ngãi đã có sự phân công, giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban giám đốc, cùng với cán bộ phòng kỹ thuật bên cạnh Trưởng, chuyên viên các phòng liên quan cùng xuống ăn ở, chia sẻ với người lao động trong những đợt trực cao điểm nắng nóng, bão lũ. Tổ truyền thông kịp thời thông tin, đăng tải những tấm gương tiêu biểu, hình ảnh nét đẹp của người công nhân từ đó tạo động lực tinh thần vui vẻ, hăng say trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó giúp cho người lao động cùng hiểu, chia sẻ, đồng thuận chung với những khó khăn của ngành điện trước những diễn biến của đại dịch Covid -19; khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế; sự ảnh hưởng cực đoan của thời tiết trên địa bàn.

Chính nhờ sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc PTC2 và sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn PTC2 cùng với sự quyết tâm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền trong thời gian qua, Truyền tải điện Quảng Ngãi đã và đang có một giao diện mới trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành; dần tạo nên sức mạnh tổng hợp mới, có sự thống nhất cao đến từng người lao động đảm bảo hệ thống lưới truyền tải điện trên địa bàn luôn được kết nối, truyền tải an toàn.

Trần Văn Tân – TTĐ Quảng Ngãi