Đấu thầu

Gói thầu 02 “Xây lắp các công trình xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung hạ thế và trạm biến áp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT năm 2024”

Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:26 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Các công trình ĐTXD năm 2024 – Đợt 1

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Mã TBMT: IB2400076688

Nguồn vốn: Vốn KHCB và vốn tín dụng thương mại

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/04/2024 08:47

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/05/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 784.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong