Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp TU C11 và máy cắt 186 tại TBA 500kV Dốc Sỏi

Thứ ba, 31/1/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Cung cấp TU C11 và máy cắt 186 tại TBA 500kV Dốc Sỏi

Bên mời thầu: Truyền tải điện Quảng Ngãi

Mã TBMT: IB2300008275

Nguồn vốn: Xử lý sự cố

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 31/01/2023 14:27

Thời điểm đóng/mở thầu: 10/02/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong