Đấu thầu

Gói thầu E-DVMN09-2024: Quan trắc chất lượng nước trong quá trình khai thác nước mặt cấp cho sinh hoạt tại nhà máy thủy điện Sơn La

Thứ hai, 5/2/2024 | 13:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Phê duyệt khối lượng và dự toán Quan trắc chất lượng nước trong quá trình khai thác nước mặt cấp cho sinh hoạt tại nhà máy thủy điện Sơn La

Bên mời thầu: CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Mã TBMT: IB2400027701

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất điện năm 2024 - Công ty thủy điện Sơn La

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 05/02/2024 09:46

Thời điểm đóng/mở thầu: 19/02/2024 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong