Đấu thầu

Gói thầu: Phát dọn cỏ Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ hàng năm

Thứ ba, 3/10/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh số 14 năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Mã TBMT: IB2300252456

Nguồn vốn: 

Lĩnh vực: 

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 03/10/2023 08:15

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/10/2023 13:05

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 9.793.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong