Đấu thầu

Gói thầu CPC-SongHinh-G02: Cung cấp, vận chuyển thiết bị nhất thứ, nhị thứ,thông tin liên lạc, SCADA, thiết bị bảo vệ, dịch vụ kỹ thuật, thí nghiệm hiệu chỉnh và dịch vụ lắp đặt

Thứ tư, 21/2/2024 | 16:50 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Trạm biến áp 110kV Sông Hinh và đấu nối

Bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Mã TBMT: IB2400021826

Nguồn vốn: Vốn vay TM

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 17:05

Thời điểm đóng/mở thầu: 11/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 224 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 518.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong