Đấu thầu

Gói thầu số 12: SCL nhà điều hành sản xuất Điện lực thành phố Hạ Long năm 2024

Thứ tư, 21/2/2024 | 16:35 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa lớn kiến trúc năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NINH - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2400006900

Nguồn vốn: SCL năm 2024 – Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 20/02/2024 14:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/02/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 54.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong