Đấu thầu

Gói thầu SXKD2023-70DH: Cung cấp dịch vụ phòng trừ mối và xử lý côn trùng gây hại cho các Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1-3 và NMNĐ Duyên Hải 3MR

Thứ tư, 21/2/2024 | 13:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Dự toán kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 9-DH các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD điện năm 2023 - Công ty Nhiệt điện Duyên Hải

Bên mời thầu: CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2400023902

Nguồn vốn: SXKD 2023 Công ty NĐ Duyên Hải và SXKD 2023 NMNĐ DH3MR

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 20/02/2024 16:59

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/02/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 410 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 4.500.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong