Đấu thầu

Gói thầu TL.G15: Kiểm toán dự án hoàn thành

Thứ ba, 28/11/2023 | 08:00 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây và TBA 110kV Trà Linh, tỉnh Thái Bình

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300321602

Nguồn vốn: Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 27/11/2023 15:32

Thời điểm đóng/mở thầu: 18/12/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong