Đấu thầu

Gói thầu: Tư vấn giám sát

Thứ hai, 20/11/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp huyện Hậu Lộc – tỉnh Thanh Hóa

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300322997

Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 19/11/2023 16:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 30/11/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 105 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong