Đấu thầu

Gói thầu số 01-Xây lắp: 10 hạng mục SCL lưới điện hạ thế trên địa bàn huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên năm 2024

Thứ hai, 20/11/2023 | 08:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: 10 hạng mục SCL lưới điện hạ thế trên địa bàn huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

Mã TBMT: IB2300322710

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2024 theo phân bổ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/11/2023 17:31

Thời điểm đóng/mở thầu: 29/11/2023 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 74.574.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong