Đấu thầu

Gói thầu số 15: Dao cách ly các loại

Thứ tư, 24/5/2023 | 11:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Mua sắm Dao cách ly các loại

Bên mời thầu: Công ty Điện lực Tiền Giang

Mã TBMT: IB2300098050

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Tiền Giang

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 24/05/2023 08:03

Thời điểm đóng/mở thầu: 13/06/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 300 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 3.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong