Đấu thầu

Gói thầu số 5: Xây lắp đường dây đoạn tuyến từ VT96 đến VT117 (bao gồm VT117)

Thứ hai, 18/9/2023 | 08:10 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa

Bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN BẮC - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA

Mã TBMT: IB2300227784

Nguồn vốn: Vốn vay và vốn EVNNPT

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 16/09/2023 00:20

Thời điểm đóng/mở thầu: 06/10/2023 08:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 240 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 2.118.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong