Hướng tới Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW: Đảng bộ EVN hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Thứ sáu, 17/7/2020 | 11:23 GMT+7
Đó là khẳng định của đồng chí đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội diễn ra ngày 17/7, tại Hà Nội.

Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tặng Cờ của Đảng ủy Khối DNTW cho Đảng bộ EVN vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Ảnh: Ngọc Tuấn
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được khẳng định
 
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết: Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp đã tác động sâu rộng đến nền kinh tế nước ta. Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, dịch bệnh, thời tiết, thủy văn ngày càng khốc liệt và những biến động bất thường, một số chi phí đầu vào tăng như tỷ giá, giá than, giá khí cho sản xuất điện đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, cung ứng điện và gây thiệt hại cho hệ thống hạ tầng điện. 
 
Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các ban, bộ, ngành, mà trực tiếp là Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ EVN đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo hệ thống cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Đảng bộ EVN đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào thành công chung của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
 
Trong đó, Đảng bộ EVN đã triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước. Đồng thời, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối. Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
 
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện, thị trường điện; cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện cơ bản bám sát tiến độ, hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều công trình quan trọng; hạ tầng điện lực được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu điện của đất nước. Công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng chuyển biến vượt bậc, đã cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng Dịch vụ công Quốc gia và chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm ASEAN 4. Hoàn thành chương trình đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo. Đến năm 2020, hầu hết các hộ dân nông thôn có điện theo nghị quyết của Đảng, góp phần xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước.
 
Đặc biệt, tỷ lệ tổn thất điện năng đến cuối năm 2019 giảm mạnh còn 6,49%, so với năm đầu nhiệm kỳ - 2015 là 7,94%; Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt  Nam vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới, vượt trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ.
 
“Những kết quả trên đã đóng góp hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua”, đồng chí đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm – Bí thư Đảng ủy Khối DNTW nhấn mạnh.
 
Nhận diện các thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025
 

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Ngọc Tuấn
 
Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia. Với việc Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55 “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đặt ra đối với EVN ngày càng cần nỗ lực hơn nữa, khẳng định vai trò quan trọng, nhất là trong việc cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Ban Chấp hành Đảng bộ khoá II đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Để hoàn thành các nhiệm vụ đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị Đảng bộ EVN tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 
 
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 
Hai là, tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các Nghị quyết của Đảng. Đảm bảo sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được phê duyệt. Đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của đất nước. Tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại; đảm bảo tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp.
 
Ba là, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, kinh doanh; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng, phản ánh được những giá trị tốt đẹp của Tập đoàn tới khách hàng sử dụng dịch vụ; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.
 
Bốn là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới của doanh nghiệp. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về sản xuất kinh doanh, về cơ cấu lại, sắp xếp doanh nghiệp và công tác cán bộ. Bổ sung, hoàn thiện và thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với Hội đồng Thành viên, Ban Điều hành. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh. Kịp thời phát hiện, đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Muốn làm được điều này, mỗi cán bộ, đảng viên EVN phải nói đi đôi với làm; luôn thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị Đảng bộ EVN ngay sau Đại hội, cấp ủy cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành Chương trình hành động để triển khai thực hiện; trong đó xác định những trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết để rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; kịp thời khen thưởng động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Xuân Tiến