Đổi mới doanh nghiệp

Cải cách hành chính, người lao động Thủy điện An Khê - Ka Nak được hưởng lợi nhiều nhất

Thứ năm, 7/12/2023 | 11:13 GMT+7
Nhờ tích cực, chủ động trong triển khai công tác cải cách hành chính đã mang đến những chuyển biến tích cực tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak (Thủy điện An Khê – Ka Nak), nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ công nhân viên, người lao động (CBCNV-NLĐ).


Lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak tiên phong đi đầu trong công tác Cải cách hành chính.

Phong trào thi đua cải cách hành chính được phát động rộng khắp trong toàn thể CBCNV Công ty đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành Điện đã giúp người lao động Thủy điện An Khê – Ka Nak được hưởng lợi nhiều nhất khi năng suất lao động, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt.

Cụ thể, đến nay Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết, Công ty đã thực hiện cải cách thể chế, cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực như thực hiện cải cách thủ tục hành chính, rà soát, rút gọn các quy định quản lý nội bộ; Quản lý và khai thác hệ thống văn phòng điện tử số; Số hoá chữ ký điện tử; Số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, hồ sơ công việc; Số hóa 100% chế độ báo cáo định kỳ; Duy trì phòng họp không giấy…

Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết đã quyết liệt quán triệt thực hiện các nội dung công tác này với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu thực hiện. Đồng thời, thường xuyên rà soát, đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, người lao động trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng tái cơ cấu của EVN, EVNGENCO 2 và điều kiện sản xuất kinh doanh đặc thù của doanh nghiệp. Đội ngũ CBCNV, người lao động thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, sự tâm huyết với công việc; Yêu cầu các đơn vị chuyên môn phải đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện và rà soát hệ thống quy chế nội bộ, kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định để phù hợp với tình hình thực tiễn...


Phong trào thi đua Cải cách hành chính được Công ty CP Thủy điện An Khê – Ka Nak đẩy mạnh rộng khắp trong toàn thể CBCNV.

Để thực hiện tốt công tác này, thời gian tới, Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, của CBCNV, người lao động về vai trò, ý nghĩa và nội dung của cải cách hành chính. Đồng thời trên cơ sở kết quả đạt được, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy với quyết tâm trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa cả qua đó, thực hiện tốt chủ đề công tác năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực, hăng say lao động, quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng triệt để các thành quả từ công cuộc chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, hướng đến mục tiêu hoàn thiện nhà máy thông minh, tập thể lãnh đạo và CBCNV, người lao động Công ty Thuỷ điện An Khê – Ka Nak đang góp phần cùng EVN và EVNGENCO2 trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu.

Thu Hoài