Hướng tới ĐH thi đua yêu nước EVN lần thứ III

Đảng bộ PTC4: Vì dòng điện sáng nơi “Thành đồng Tổ quốc”

Thứ tư, 25/3/2020 | 08:44 GMT+7
Giữ vai trò quan trọng trên mặt trận truyền tải điện, nhiều năm qua, Đảng bộ Công ty truyền tải điện 4 đã quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên thành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động… để đơn vị duy trì, vận hành lưới điện an toàn, liên tục , phục vụ sản xuất, kinh doanh, đời sống của nhân dân.
da ng bo ptc4 vi dong die n sa ng noi tha nh do ng to quo c
Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Hà Nội.

Đoàn kết, nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn cho lưới điện truyền tải
 
Năm 2019 là năm nước rút của cả nước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 của đất nước. Nhận thức được yêu cầu trong tình hình đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã quyết liệt chỉ đạo, điều hành các đơn vị quyết tâm vượt mọi khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Trong đó, EVNNPT thống nhất chỉ đạo toàn hệ thống phải tập trung thực hiện Chiến lược phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040; thực hiện nhiệm vụ với chủ đề năm “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”.
 
Bắt tay triển khai mục tiêu, nhiệm vụ của EVNNPT, đối với Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), ngoài những thuận lợi được sự quan tâm thường xuyên của các bộ, ngành; sự ủng hộ của các địa phương có lưới điện truyền tải đi qua; sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo EVNNPT thì bên cạnh đó là nhiều khó khăn, thách thức phía trước trong khi trách nhiệm phải vận hành lưới điện truyền tải ổn định, an toàn, bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trong khu vực lại hết sức nặng nề, lớn lao.
 
Không chùn bước trước khó khăn, trên cơ sở mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm vụ, kế hoạch được giao, bám sát chủ đề năm 2019 về “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy truyền thống đoàn kết, động viên đảng viên, CBCNV ra sức thi đua lao động sản xuất; nâng cao năng lực truyền tải điện, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Quản lý, vận hành hệ thống ở khu vực có địa hình phức tạp, hiểm trở với sông ngòi chằng chịt luôn là một thử thách khắc nghiệt nhất đối với những người lính trên mặt trận truyền tải điện. Nhưng nhờ sự đồng lòng, nỗ lực, nhiệt huyết ngày đêm, những hy sinh thầm lặng, thấm đẫm vất vả của anh em công nhân Công ty truyền tải điện 4 đã mang về trái ngọt, đó là đạt sản lượng điện truyền tải 96 tỷ 910 triệu kWh, đạt 97,93% kế hoạch, tăng trưởng 7,52% so với 2018, thấp hơn 2 tỉ 048 triệu kWh so với kế hoạch.
 
Đặc biệt, thành công lớn nhất của Công ty là tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN), năm 2019 là 1,09% bằng kế hoạch EVNNPT giao, giảm 0,03% so với kết quả thực hiện năm 2018. Trong đó tổn thất điện năng lưới 500kV là 0,56%, cao hơn kế hoạch EVNNPT giao 0,10%, TTĐN lưới 220KV là 0,80% tốt hơn 0,06% chỉ tiêu EVNNPT giao là 0,86%. Đây là chỉ tiêu rất khó, nhưng nhờ sự quyết tâm và nỗ lực bằng các phương pháp quản lý, kỹ thuật vượt bậc, TTĐN lưới 220KV đã giảm dần theo từng năm. Cụ thể, nếu như năm 2015 TTĐN là 1,03% thì đến năm 2019 giảm xuống còn 0,80%. Nhờ đó, chỉ tiêu TTĐN lưới 220KV Công ty đã về đích trước 1 năm và tốt hơn 0,03% so với chỉ tiêu năm 2020 mà EVNNPT giao trong kế hoạch 5 năm là 0,83%, theo quyết định số 1218/QĐ-EVNNPT ngày 20/07/2018.
 
Tập trung, dân chủ trong lãnh đạo và điều hành
 
Không chỉ quan tâm, chỉ đạo lực lượng cán bộ công nhân viên phấn đấu thi đua trong lao động sản xuất, Công ty còn đặc biệt quan tâm chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng ủy các cấp, góp phần nâng cao nhận thức chính trị và định hướng tư tưởng cho cán bộ, dảng viên và quần chúng lao động.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên thường xuyên được kiện toàn, đảm bảo yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phát triển được nhiều đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được cấp ủy thực hiện nghiêm túc, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"... Công ty còn thường xuyên thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW , đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
 
da ng bo ptc4 vi dong die n sa ng noi tha nh do ng to quo c
CBCNV Công ty Truyền tải điện 4 thực hiện công tác tại trạm.

Nhiều năm qua, tập thể cấp ủy, chi bộ Công ty truyền tải điện 4 đã nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, kịp thời triển khai học tập, quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy cấp trên thành các nghị quyết chuyên đề; kế hoạch, chương trình hành động tại đơn vị, góp phần vào kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quản lý vận hành lưới điện ngày một tiếp cận mô hình tiên tiến, từng bước hiện đại; mô hình tổ chức, quản lý được kiện toàn thống nhất, đồng bộ. Nhiệm vụ kế hoạch SXKD-ĐTXD năm 2019 Công ty cũng đã hoàn thành trước 1 năm được một số chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch 5 năm 2016-2020, đời sống vật chất, tinh thần của CBCNV được đảm bảo, mức độ hài lòng về điều kiện, môi trường làm việc từng bước được nâng lên.
 
Nhằm phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, công tác xây dựng Đảng luôn được cấp ủy Công ty chú trọng, thể hiện thông qua việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch, công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, sinh hoạt, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty. Quá trình hoạt động của Đảng bộ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy cấp trên, kịp thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được. Đây chính là niềm động viên, cổ vũ rất lớn cho toàn thể Đảng bộ tiếp tục tích cực phấn đấu lập nhiều thành tích trong thời gian tới. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.
 
Năm 2020 - năm xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì vậy, toàn Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 4 đang ra sức phấn đấu thi đua lao động sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng là năm cuối để thực hiện hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Link gốc
Theo: Báo Công Thương