Đấu thầu

Gói 02 – Thi công xây dựng sửa chữa nhà làm việc Điện lực Chợ Mới và sửa chữa hàng rào nhà làm việc Điện lực Châu Thành

Thứ sáu, 19/4/2024 | 10:35 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Sửa chữa nhà làm việc Điện lực Chợ Mới và sửa chữa hàng rào nhà làm việc Điện lực Châu Thành

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC AN GIANG

Mã TBMT: IB2400077746

Nguồn vốn: Vốn SCL năm 2024 EVN SPC

Lĩnh vực: Xây lắp

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 17/04/2024 08:29

Thời điểm đóng/mở thầu: 02/05/2024 14:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 90 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 15.084.700 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong