Đấu thầu

Gói 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Thứ hai, 5/2/2024 | 13:05 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Gói 2: Cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm tra BCNCKT đầu tư xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở

Bên mời thầu: Công ty Truyền tải điện 3

Mã TBMT: IB2400027358

Nguồn vốn: EVNNPT

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 05/02/2024 09:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/03/2024 09:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 55 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 150 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong