Đấu thầu

Gói thầu 12-2023: Dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động

Thứ sáu, 27/1/2023 | 08:20 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh năm 2023

Bên mời thầu: CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG TRỊ

Mã TBMT: IB2300005020

Nguồn vốn: SXKD năm 2023

Lĩnh vực: Hàng hóa

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Ngày đăng tải: 27/01/2023 10:45

Thời điểm đóng/mở thầu: 03/03/2023 15:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 60 Ngày

Số tiền bảo đảm dự thầu: 6.000.000 VND

Chi phí nộp e-HSDT: 220.000 VND

Muasamcong