Đấu thầu

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát, lập phương án – dự toán công trình

Thứ tư, 18/1/2023 | 12:06 GMT+7

Tên dự toán mua sắm: Công trình: Lắp đặt 01 giàn TBN 110kV – 50MVAr tại TBA 220kV Hải Dương

Bên mời thầu: CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Mã TBMT: IB2300009755

Nguồn vốn: Chi phí sản xuất

Lĩnh vực: Tư vấn

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

Ngày đăng tải: 18/01/2023 11:11

Thời điểm đóng/mở thầu: 16/02/2023 10:00

Địa điểm phát hành e-HSMT: website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng: 07 Ngày

Hiệu lực hồ sơ dự thầu: 120 Ngày

Chi phí nộp e-HSDT: 330.000 VND

Muasamcong